ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်

၁။ အထွေထွေ 

ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာကြေညာချက် (ကြေညာချက်)တွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း က သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မည်သို့မည်ပုံ သုံးစွဲမည်ကို ဖော်ပြထားသည်။

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း ဆိုသောစကားရပ်အား “ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့အား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏” ဟူ၍ရည်ညွှန်းဖော်ပြမည်။ ဤစနစ်၊ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသူ၊ သုံးစွဲသူဟူသမျှအား “အသုံးပြုသူ၊ သင်၊ သင် တို့၏” ဟူ၍ရည်ညွှန်းဖော်ပြမည်။

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဆိုသည်မှာ အဆိုပါအချက်အလက်များမှဖြစ်စေ၊ အဆိုပါအချက်အလက်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိသောတခြားသတင်းအချက်အလက်များမှဖြစ်စေ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုသိရှိစေနိုင်သော အချက်အလက်များကိုဆိုလိုသည်

အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ကြေညာချက်နှင့် အခြားဘာသာစကားများဖြင့်ကြေညာချက်များအကြား အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်လာလျှင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ကြေညာချက်ကိုသာ အတည်ပြုမှတ်ယူမည်။

 

၂။ အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ System အားအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤကြေညာချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသည့် သင်၏ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များအား ရယူခြင်း၊ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ပြခြင်း စသည်တို့ကို သင့်အနေနှင့် ဤကြေညာချက်အား ဖတ်ရှုနားလည်၍ သဘောတူလက်ခံခွင့်ပြုကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည်။

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဤကြေညာချက်ပါ အချက်အလက်အကြောင်းအရာများကို မည်သည့်အချိန်အခါတွင်မဆို ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်မှုများပြုလုပ်ကာ Website ပေါ်တွင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူဆက်လက် သဘောတူဆာင်ရွက်ခြင်းနှင့်တစ်ဆက်ထဲတွင် ဤကြေညာချက်အားပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ပါက သင့်အနေဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများအား သဘောတူပါသည်။

 

၃။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ရယူခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ System မှတဆင့် အီလတ်ထရောနစ်လျှောက်လွှာတင်သွင်းချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များကို ရယူပါသည်။

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည် (ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိ) – 

(က) အမည်၊

(ခ) မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်၊

(ဂ) မွေးနေ့သက္ကရာဇ်၊

(ဃ) လိပ်စာ၊

() ထိလွယ်ရှလွယ်သောအချက်အလက်များ (လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာစသည်)၊

() ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုပုံရိပ်များ။

 

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ရယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

သင့်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ရယူထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များမှာ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် ရယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် အခြေအနေအရပ်ရပ်များပေါ်တွင် မူတည်ပြီး အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။

(က) လျှောက်လွှာ ဆောင်ရွက်ရန်

(ခ) သင်ထံ ဆက်သွယ်ရန်

() လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှု၊ ရာဇဝတ်မှု၊ လိမ်လည်ဖြားယောင်းမှု တို့ကို စုံစမ်း၊ စစ်ဆေး၊ အရေးယူ၊ တားမြစ်ရန်

() တရားဥပဒေအရလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်

() အဖွဲ့အစည်းတွင်း စီမံရေးရာကိစ္စရပ်များအတွက် သင့်တော်သောအချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထားရန်

() ပြဌာန်းချက်များ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ အစိုးရမှသတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာရန် အစိုးရတာဝန်ရှိ သူများသို့ ပေးပို့ရန်၊ ထုတ်ဖော်ပြရန်

 

၅။ ခွင့်ပြုချက်ဖယ်ရှားခြင်း (သို့မဟုတ်) ရုပ်သိမ်းခြင်း 

ဤကြေညာချက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ထပ်ဆင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင့်၏ ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များကို ရယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်း နှင့် စီမံဆောင်ရွက်မှုများကို ခွင့်ပြုထားသည့် ခွင့်ပြုချက်ကို သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဖယ်ရှား (သို့မဟုတ်) ရုတ်သိမ်းလိုပါက [email protected] , [email protected] သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ အကြောင်းကြားရမည်။

 

၆။ တတိယလူများထံမှ ခွင့်ပြုချက်

တစ်ချို့သောအခြေအနေများတွင် သင့်အနေဖြင့် တခြားသူများ(ဥပမာ သင့်မိသားစုဝင်များ )၏ ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များအား ပေးရမည့်အခြေအနေမျိုးရှိနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် ဤကြေညာချက်ပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အသုံးပြုရန် ကိစ္စရပ်များအတွက် ငှင်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးနိုင်သည့် ခွင့်ပြုချက်ကို သင်သည် ရယူထားပြီးဖြစ်သည်။

 

၇။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအားကာကွယ်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ဖျက်ဆီးခြင်း

သင့်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အပြည့်အဝလုံခြုံစွာကာကွယ်ဖို့ရန် သင့်တင့်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများ ထားရှိထားသည်။ 

သို့သော် တက္ကသိုလ်ကောင်စီ၏ ဆောင်ရွက်မှုများကြောင်း မဟုတ်ဘဲ ကာယကံရှင်ထံမှတဆင့်သော်လည်းကောင်း မမျှော်မှန်းနိုင်သောအ ခြားအကြောင်းအရာများကြောင့် သော်လည်းကောင်း  လုံခြုံရေးကျိုးပေါက်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တာဝန်ယူနိုင်သည်ဟု မယူဆနိုင်ပါ။ 

ရွေးချယ်မခံရသော သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ခံရပြီး ကျောင်းလျှောက်ထားလာခြင်း မရှိသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ အချက်အလက်များကို ကာယကံရှင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် သိမ်းဆည်းခြင်းမှအပ ကျန်အချက်အလက်များကို အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်များ ဖျက်ဆီးသည့်နည်းဖြင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

။ ဆက်သွယ်ရန်

[email protected] , [email protected] သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။